Algemene Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden bepalen de toegangsregels tot de site get-the-look.fr (de “Site”) en zijn gebruiksvoorwaarden, die de gebruiker zonder enig voorbehoud verklaart te aanvaarden door zijn toegang tot de Site.

De editor van de Site is als enige bevoegd om de gebruiksvoorwaarden, de voorwaarden voor terbeschikkingstelling van publiek en voor raadpleging van informatie vast te stellen, die hij vastlegt en integreert in het geautomatiseerde databasesysteem dat instaat voor het bewerken van de online diensten.


DE GEBRUIKER

Eenieder die toegang heeft tot de Site, ongeacht de hoedanigheid (privé of professioneel), de plaats, de manier van verbinding met de Site, en het voorwerp en het doel van zijn toegang tot de op de Site gepubliceerde informatie, is een gebruiker van de Site (de “Gebruiker”).

De Gebruiker is op de hoogte van de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van internet, in het bijzonder:

- het gebrek aan veiligheid bij gegevensoverdracht;
- geen gegarandeerde continuïteit bij toegang tot de Site of tot de verschillende diensten die de Site biedt.

De Editor kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor deze risico’s en hun schadelijke gevolgen voor de Gebruiker, van welke omvang dan ook.

Elke Gebruiker is gehouden alle nodige maatregelen te nemen teneinde zijn eigen gegevens, software en materiaal te beschermen tegen besmetting van virussen of andere aanvallen die eventueel op de Site of in gepubliceerde informatie zou circuleren.

De Gebruiker zal geen gebruik maken van welke moeilijke toegang tot de Site dan ook om toegang te krijgen tot informatie op een wijze die niet overeenstemt met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Om in overweging te kunnen worden genomen, dienen bezwaren van de Gebruiker uitsluitend per post, per aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden gericht aan de Editor op bovenvermeld adres. 

TOEGELATEN GEBRUIK

De Site en de informatie die hij bevat zijn voorbehouden voor:

- het raadplegen van informatie middels het geautomatiseerde databasesysteem van de Editor;
- strikt privégebruik zonder commerciële doeleinden van de Gebruiker en niet bedoeld voor collectief gebruik, of die nu gratis of betalend is.

Het creëren van links die uitsluitend naar de homepage van de Site leiden is geoorloofd voor zover ze worden geopend in een nieuw tabblad van de browser. De Editor behoudt zich in ieder geval het recht voor op elk moment een einde te maken aan deze inschikkelijkheid indien het hem voorkomt dat de gecreëerde link met de Site tot doel heeft de belangen van laatstgenoemde te schaden.


De Gebruiker is wettelijk bevoegd korte citaten, analyses en reproducties te schrijven die bedoeld zijn als persoverzicht en ander gebruik dat uitdrukkelijk door de wet is toegestaan, binnen de grenzen en voorwaarden die door de wet zijn vastgelegd en onder voorbehoud dat de naam van de auteurs en bron van uitgave uitdrukkelijk vermeld worden.

NIET-TOEGELATEN GEBRUIK

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Editor is elke vermenigvuldiging, weergave en ander gebruik dan de hierboven bedoelde verboden, met name:

- elke aanpassing, ter beschikking gesteld aan publiek op aanvraag of niet, verdeling, verspreiding in welke vorm dan ook, netwerkpublicatie, openbare communicatie van het geheel of een gedeelte van de werken, dienstverleningen, merken en alle onderdelen op de Site die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten of daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen;
- elk uittreksel of hergebruik, ook deze bedoeld voor privédoeleinden, van een substantieel deel van de inhoud van de door de Site opgestelde database;
- elk herhaaldelijk en systematisch uittreksel of hergebruik, zelfs bedoeld voor privédoeleinden, van een niet-substantieel deel van de inhoud van de door de Site opgestelde database;
- elke link, toegang, wijziging, toevoeging, weglating aangebracht in het geautomatiseerde verwerkingssysteem voor online editing en die wijzigingen in de publicatievoorwaarden of het uitgeversbeleid tot gevolg hebben.

ONRECHTMATIG HANDELEN

Elke Gebruiker die handelt in strijd met onderhavige bepalingen stelt zich bloot aan burgerlijke of strafrechtelijke vervolging, wegens de volgende feiten in het bijzonder: schending van auteursrechten, naburige rechten en databankenrecht, evenals de rechten op geautomatiseerde gegevensverwerkingssystemen.

De Gebruiker wordt eraan herinnerd dat het Wetboek van Strafrecht (artikel 323-1 en volgende) de volgende feiten bestraft met straffen gaande tot vijf jaar gevangenisstraf en 75.000 euro boete, in het bijzonder:

- onrechtmatige toegang en instandhouding van een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem,
- het frauduleus weghalen, wijzigen of toevoegen van gegevens in dit systeem,
- de belemmering van de werking van het systeem.

BEHEERDER VAN DE SITE 

De beheerder van de Site staat in voor de goede werking ervan en zijn veiligheid. Het valt onder zijn taken de toepassing van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te faciliteren en erop toe te zien dat elke Gebruiker zich loyaal en verantwoordelijk gedraagt.

Voor alle inlichtingen kunt u contact opnemen met: 

PERSOONSGEGEVENS

In toepassing van de bepalingen van de gewijzigde wet n° 78-17 van 6 januari 1978 genaamd "Informatica en Vrijheden" beschikt elke natuurlijke persoon over het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en weglating van zijn persoonsgegevens. Deze rechten kunnen op elk moment uitgeoefend worden per post of per e-mail op het volgende adres: Purestyle 3 avenue Hoche - Hall 1 - 5e verdieping 75008 Parijs (Frankrijk).

Elk gebruik van de Site wordt opgeslagen. De Gebruiker wordt erop attent gemaakt dat de Editor de mogelijkheid heeft automatische gegevensverzamelaars in te zetten om de Gebruiker te identificeren evenals zijn achtereenvolgende bezoeken aan de Site.

In sommige gevallen kan de Gebruiker worden gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken voor statistische doeleinden. De Gebruiker wordt overigens op de hoogte gesteld van het feit dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor rechtstreeks onderzoek naar gelijkaardige producten en diensten die de Editor van de Site biedt. De Gebruiker kan toegang krijgen tot zijn gegevens en kan zich kosteloos verzetten tegen dit gebruik door een schrijven te richten aan het hierboven vermelde adres.

Elk ander onderzoek door de Editor van de Site of elke overdracht van deze gegevens aan derden (handelspartners, enz.) wordt voorafgaandelijk onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

De Editor van de Site verbindt zich ertoe erkende technische maatregelen te nemen teneinde de veiligheid van persoonsgegevens te bewaren en met name te verhinderen dat ze zullen worden vervormd, er schade aan wordt berokkend of aan niet-geautoriseerde derden worden doorgegeven.


WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

De Editor kan op elk moment de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden wijzigen. De Gebruiker is tot deze wijzigingen gebonden vanaf het moment dat zij online staan. Dientengevolge wordt de Gebruiker aangeraden de Algemene en Bijzondere Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen teneinde kennis te nemen van deze nieuwe voorwaarden.

WET

Elke niet-naleving van de bepalingen van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, ongeacht dewelke, door de Gebruiker, ongeacht waar hij zich bevindt, en in het algemeen bij alle moeilijkheden betreffende de uitvoering, interpretatie of geldigheid, is onderhevig aan de Franse wet en de Franse rechtbanken.